Business Case 'Verlengde pleegzorg'

Veel Nederlandse jongeren blijven nog een aantal jaar thuis wonen nadat ze achttien jaar zijn geworden. Op hun 18e zijn jongeren vaak nog niet klaar voor een grotere mate van zelfstandigheid. De zekerheid, begeleiding, aanmoediging en aandacht die zij thuis krijgen is nog van grote waarde, of zelfs essentieel om zich voor te kunnen bereiden op de zelfstandigheid. Des te meer geldt dit voor jongeren die in een pleeggezin wonen. Door hetgeen zij hebben meegemaakt en de achterstand die daardoor vaak is opgelopen, zijn juist deze jongeren bij het bereiken van de volwassen leeftijd nog niet klaar voor de zelfstandigheid. Toch is het voor hen geen vanzelfsprekende optie om in het pleeggezin te blijven wonen. De jeugdhulp en pleegvergoeding stoppen, waarmee ook de pleegzorg ten einde komt. Vanaf dat moment wordt van hen een grotere zelfredzaamheid gevraagd, die lang niet altijd aansluit bij hun mogelijkheden.

Als er bij het bereiken van de volwassen leeftijd nog sprake is van een hulpvraag biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde pleegzorg. Gemeenten beslissen over het al dan niet afgeven van een beschikking voor de pleegzorgverlenging. Om hen te kunnen helpen in hun besluitvorming en het belang van verlengde pleegzorg concreet te kunnen aantonen, is het nodig om meer zicht te krijgen op de maatschappelijke waarde ervan. Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten? Welke maatschappelijke problemen kunnen op termijn worden voorkomen door jongeren met een hulpvraag ook na hun 18e verjaardag in een pleeggezin te laten wonen? En wat is de potentiële kostenbesparing die het voorkomen van deze maatschappelijke problemen oplevert?

Om deze vragen te beantwoorden heeft adviesbureau Sinzer in opdracht van Gezinspiratieplein en Stichting Kinderpostzegels Nederland een maatschappelijke Business Case (mBC) over verlengde pleegzorg ontwikkeld, waarmee de verwachte maatschappelijke waarde van een verlengde pleegzorgplaatsing in kaart is gebracht. Daarbij is nauw samengewerkt met een projectgroep, bestaande uit onafhankelijke adviseurs en vertegenwoordigers van enkele pleegzorgaanbieders, waaronder De Rading.

Klik op onderstaande afbeelding om de Business Case te openen.