Organisatiestructuur De Rading

Stichting De Rading kent een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. Het toezicht en bestuur vinden plaats op basis van bepalingen zoals opgenomen in de statuten.

Bestuur/directie

Het bestuur van De Rading is eindverantwoordelijk voor en belast met besturen van de organisatie. De Rading wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur: de algemeen directeur (hierna bestuurder). De bestuurder vormt samen met de Manager Zorg en Manager Bedrijfsvoering het managementteam. Inhoudelijk wordt de bestuurder ondersteund door de bestuurssecretaris die tevens de Raad van Toezicht ondersteunt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht houden op hoe het bestuur functioneert en op de algemene gang van zaken.

Naast de algemene vergadering kent de RvT twee voorbereidingscommissies:

  • Audit en Remuneratie
  • Kwaliteit en Veiligheid

De commissies handelen conform een reglement.

De RvT spreekt ook minimaal één keer per jaar met een afvaardiging van de Pleegouderraad en ondernemingsraad.

Samenstelling RvT

NaamPositieEerste installatie

De heer C.W.J. Schreuders

Voorzitter
Lid Audit- en Remuneratiecommissie

21-05-2013

De heer dr. ir. J.A.H. Baecke MPM

Vicevoorzitter
Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

10-12-2012

Mevrouw drs. A.J.H. van Straten-Hagen RA

Voorzitter Audit- en Remuneratiecommissie

01-02-2016

Mevrouw ing. O. Modderkolk

Lid Audit- en Remuneratiecommissie

10-12-2012 (tot 1-12-2017)

Mevrouw drs. J. Booij

Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

01-02-2016

De heer mr. C. Cörüz
 
Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
 
10-02-2014
 

Contact met RvT

Wilt u contact met de Raad van Toezicht? Stuur dan een e-mail naar info@rading.nl ter attentie van de Raad van Toezicht. Het bestuurssecretariaat zorgt vervolgens voor afhandeling ervan.

De RvT behandelt geen individuele klachten over medewerkers of de organisatie. Hiervoor is een intern klachtenreglement vastgesteld en kunt u in eerste instantie bij de De Rading zelf terecht. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie.

Klokkenluidersregeling

De Rading vindt het van groot belang dat signalen over een vermoede misstand tijdig op de juiste plaats komen. Voor zowel medewerkers van De Rading als samenwerkingsrelaties (inclusief zzp'ers) is daarom een Klokkenluidersregeling vastgesteld.

Beloningsbeleid

De Rading kent een beloningsbeleid conform de cao Jeugdzorg. Voor de Raad van Bestuur wordt de NVZD-adviesregeling toegepast. Voor de indexering wordt de cao gevolgd. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast en gaat hierbij uit van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

HKZ-certificaat

De Rading is HKZ gecertificeerd. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Via dit certificaat maakt De Rading zichtbaar dat het de zaken intern op orde heeft en dat de organisatie voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg- en dienstverlening werkt.

Vertrouwenspersoon   

Cliënten en pleegouders van De Rading kunnen gebruikmaken van een vertrouwenspersonen via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij worden hierop zowel mondeling als schriftelijk geattendeerd via:

  • het afstemmings-/kennismakingsgesprek
  • de website van De Rading 
  • de AKJ-folder

Verder worden jongeren die op groepen verblijven regelmatig door de vertrouwenspersoon bezocht.

Cliëntparticipatie en medezeggenschap

De Rading hecht veel waarde aan de inbreng van cliënten, pleegouders en medewerkers voor het aansturen van de organisatie. Vanuit die gedachte wordt gewerkt aan cliëntparticipatie en medezeggenschap.

Pleegouderraad

Binnen De Rading is een Pleegouderraad (POR) actief. De Manager Zorg overlegt als gemandateerd bestuurder met de POR. Wettelijk gezien heeft de POR op onderdelen advies- en instemmingsrecht. Lees meer

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van De Rading behartigt de belangen van medewerkers. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder. De OR van De Rading bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.