Expertises De Rading

Unieke expertises en ervaring

Ieder kind, ieder gezin en iedere situatie is uniek. Al decennialang verleent De Rading gespecialiseerde jeugdhulp in Midden Nederland. Door onze jarenlange ervaring en ontwikkeling hebben we veel kennis in huis. Die willen we samen met onze (kennis)partners blijven ontwikkelen en delen aan de hand van zes expertisegebieden:

Hechting

Hoe jonger een kind, hoe groter de afhankelijkheid van opvoeders. Wanneer aan zijn/haar ontwikkelingsbehoeften wordt voldaan, ontstaat een veilige gehechtheidsrelatie. Een kind kan dan opgroeien tot een sociaal vaardige, empathische en stabiele volwassene. Een veilige gehechtheidsrelatie is echter geen vanzelfsprekendheid. Om verschillende redenen ontstaat bij ongeveer 35% van de kinderen een onveilige gehechtheidsrelatie. Bij circa 15% van de kinderen die te maken hebben (gehad) met verwaarlozing, (seksueel) misbruik, mishandeling, huiselijk geweld of veel wisselende opvoeders ontwikkelen zich vaak ernstige gehechtheidsproblemen. De Rading helpt bij het herstellen van gehechtheidsrelaties. Soms betekent dit dat pleegouders een kind (tijdelijk of langdurig) een veilige basis bieden.

Seksualiteit en seksueel misbruik

Sekse-specifieke hulpverlening zoals meiden- en jongenshulp maar ook behandeling na seksueel misbruik zijn specialiteiten van De Rading. Door deze met elkaar te verbinden, is het mogelijk om kennis over seksualiteit en de gevolgen van misbruik breed in te zetten. Onze professionals:

  • maken seksualiteit bespreekbaar met kinderen en (pleeg)ouders
  • zijn zich bewust dat een gezonde seksuele ontwikkeling gestimuleerd moet worden
  • signaleren een verstoorde ontwikkeling
  • weten een verstoorde ontwikkeling bij te sturen of te behandelen
     

Trauma

Veel mensen maken in hun leven wel één of meer ingrijpende gebeurtenissen mee. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk of huiselijk geweld. Zoiets kan ernstige impact hebben. Vooral als het vroeg in de kindertijd gebeurt. Het verwerken ervan heeft tijd nodig. Wanneer dit te lang duurt, of helemaal uitblijft en de gebeurtenis leidt tot langdurig negatieve emoties, dan is sprake van trauma.

Binnen de Rading zien we veel traumagerelateerde klachten (of trauma) veroorzaakt door ingrijpende gebeurtenissen zoals verwaarlozing, fysiek geweld, emotionele mishandeling, seksueel misbruik en uithuisplaatsing. Met als gevolg dat de ontwikkeling van een kind flink verstoord raakt. Goede herkenning, juiste diagnostiek en adequate behandeling - zoals die van ons - zijn daarom cruciaal.

Ernstige gedragsproblemen

Kinderen kunnen ernstige internaliserende of externaliserende gedragsproblemen ontwikkelen door problemen thuis. Jongeren met externaliserende gedragsproblemen hebben vaak conflicten met andere mensen of met de maatschappij. Ze laten bijvoorbeeld agressief, overactief en opstandig gedrag zien. Maar ze kunnen ook heimelijk gedrag vertonen zoals liegen of stelen. Bij internaliserende problemen richten emoties zich juist naar binnen. Leiden ze tot innerlijke onrust zoals sociale teruggetrokkenheid, angst en depressie. Gedragsproblemen kunnen leiden tot een fors negatieve spiraal in de relatie tussen opvoeders en kinderen. Uit onderzoek en onze dagelijkse opvoedpraktijk blijkt dat het vooral goed werkt om opvoeders handvatten te geven die gedragsproblemen kunnen verhelpen of verminderen.

Complexe gezinsproblematiek

Ouders, broers, zussen, partner, kinderen en andere (familie)relaties vormen de context van mensen. Vanuit die context vormen we een beeld van onszelf en van de mensen om ons heen. De omstandigheden waarin we opgroeien, bepalen grotendeels hoe we onze kinderen opvoeden.

Bij veel jongeren die wij helpen, blijkt dat het contact met ouders en familie verstoord is en de vertrouwensband beschadigd. Zij hebben daardoor vaak een laag zelfbeeld en zijn minder goed in staat om contacten en relaties met anderen aan te gaan. ‘Waar hoor ik nu eigenlijk bij’ is wat zij zich afvragen. Vanuit een contextuele visie helpen wij de jongere die vraag beantwoorden en daar waar het kan de familieband herstellen.

Veiligheid

Wij dragen zorg voor de veiligheid van onze cliënten. Een groot deel van hen is mishandeld of misbruikt. Kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp vormen een kwetsbare groep met een verhoogd risico op nieuwe ervaringen van onveiligheid. Zij moeten daarom kunnen rekenen op een volwassene die voorziet in hun fysieke en emotionele basisbehoeften en die bescherming biedt. Wij zorgen daarvoor. Hoe? De Rading volgt de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op de voet en houdt zich aan landelijke voorschriften. Tevens zijn gedragswetenschappers als aandachtfunctionaris kindermishandeling aangesteld.

Vragen? Advies nodig?

De medewerkers van ons Frontoffice helpen u graag! Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op 088 - 505 84 00 en per e-mail via frontoffice@rading.nl.